Klantenservice: info@prestashopspecialist.com (+31) 644 995 054 - (+48) 510 462 044
Uw winkelwagen is leeg!

Algemene voorwaarden | PrestaShop Specialist

ONZE TEVREDEN KLANTEN
www.stickythings.nl
" Na jaren een webshop onder licentie gehad te hebben liepen wij tegen te veel beper ... "
Tim Heuijerjans
wbeshop-raamfolie.nl
" De PrestaShop Specialist is een zeer goede aanbeveling waard. Wij zijn erg blij me ... "
S.
Recente portfolio items

Artikel 1. Algemeen:

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en informatie die aangeboden word door OCS International. De gebruiker (anders te noemen, zij, de klant, bezoeker of adverteerder) van de website en van de diensten die aangeboden staan, wordt geacht ingestemt te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2. Aansprakelijkheid:

OCS International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.
 • Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens indien de
 • opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 • Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
 • Taalkundige, tekstuele en/of grammaticale fouten.
 • De aanschaf of levering en/of de installatie van software voor het maken / aanpassen van de geleverde html teksten en/of voor het uploaden van de website naar een webserver.
 • Het ontbreken van voldoende ruimte op de webserver van de opdrachtgever om de door OCS International geleverde website te kunnen plaatsen / redelijk te kunnen onderhouden.
 • Schade in welke vorm dan ook, ontstaan door software- of hardwarematige problemen, danwel door modificaties in het CMS, uitgevoerd door onbevoegden / hackers.

OCS International kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door OCS International zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders). Met deze overeenkomst is OCS International niet aansprakelijk. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de website geven 0% recht op financiele compensaties. OCS International is niet aansprakelijk t.a.v. bezoekers, gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. OCS International is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden zoals diverse advertentie links. OCS International oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. OCS International behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Overeenkomst, offerte en bevestiging:

Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per email te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat OCS International een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan OCS International wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij OCS International, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst:

Verstrekken van gegevens e.d. De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door OCS International mogelijk te maken, welke in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen

Artikel 5. Levering:

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt OCS International niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6. Copyright en intellectuele eigendommen:

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen…) eigendom zijn en blijven van OCS International. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OCS International. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden zoals het verkopen of gebruiken voor commerciele doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 7. Betalingen:

Betalingen dienen plaatst te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door OCS International nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door OCS International gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,- euro.

Artikel 8. Referentie:

De klant gaat ermee akkoord dat de door OCS International voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van OCS International.

Artikel 9. Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever:

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven. Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Bij annulatie van een project, minder dan veertien(14) dagen voor het voorziene project, zal een forfaitaire som worden aangerekend gelijk aan 50% van de normale factuur en bij annulatie minder dan zeven(7) dagen aan 75% van de normale factuur. Bij annulatie op de dag zelf zal aan 100% van het offertebedrag worden gefactureerd.

 • Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.
 • Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens indien de
 • opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 • Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
 • Taalkundige, tekstuele en/of grammaticale fouten.
 • De aanschaf of levering en/of de installatie van software voor het maken / aanpassen van de geleverde html teksten en/of voor het uploaden van de website naar een webserver.
 • Het ontbreken van voldoende ruimte op de webserver van de opdrachtgever om de door OCS International geleverde website te kunnen plaatsen / redelijk te kunnen onderhouden.
 • Schade in welke vorm dan ook, ontstaan door software- of hardwarematige problemen, danwel door modificaties in het CMS, uitgevoerd door onbevoegden / hackers.

Website Developed By PrestaShop Specialist
© 2022 | All rights reserved